hea modul

Visoka škola "PRIMUS" Gradiška

upisana je u državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BIH

>> Rješenje o upisu u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH<<

Rješenje ministarstva

1. Utvrđuje se da Visoka škola poslovnog menadžmenta „Primus" Gradiška, ispunjava uslove za početak izvođenja:-prvog ciklusa studijskih programa Javna uprava - 240 ECTS Bankarstvo - 240 ECTSPoslovna informatika - 240 ECTS, Marketing - 240 ECTS, u četvorogodišnjem trajanju.

2. Visoka škola poslovnog menadžmenta „Primus" Gradiška je za izvođenje nastave na navedenim studijskim programima obezbijedila 10 nastavnika, sa punim radnim vremenom, angažovanim no osnovu ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

3. Visoka škola poslovnog menadžmenta „Primus" Gradiška je obezbijedila 3 računarske učionice sa 60 računara.

4. Visoka škola poslovnog menadžmenta „Primus" Gradiška je obezbijedila poslovni prostor, na adresi: Dositejeva bb, Gradiška, ukupne korisne površine od 1918 m2.

5. Visoka škola poslovnog menadžmenta „Primus" Gradiška je obezbijedila biblioteku sa 3681 bibliotečkih jedinica te Sporazum o poslovnoj saradnji sa bibliotekom Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, broj: P-02-01-015/07 od dana 30.10.2007. godine.

6. Visoka škola poslovnog menadžmenta „Primus" Gradiška je obezbijedila bankarsku garanciju za izvršenje broj: 0750090453 izdatu od strane Nove banke A.D. Banja Luka, u iznosu od 700.000,00 KM (slovima: sedamstotinahiljada konvertibilnih maraka) na period važenja do 30.09.2010. godine.

7. Visoka škola poslovnog menadžmenta „Primus" Gradiška, može upisati 200 studenata na studijske programe utvrđene tačkom 1. ovog rješenja i u skladu sa prostornim, kadrovskim, organizacionim i materijalno-tehničkim uslovima, i informatičkom opremom navedenom u Izvještaju Komisije za licenciranje. 

8. Ovo rješenje podliježe reviziji u roku jedne kalendarske godine od dana stupanja na snagu istog.  

Obrazloženje  

Visoka škola poslovnog menadžmenta „Primus" Gradiška obratila se Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske zahtjevom broj: PR-02-01-152/10 za licenciranje studijskih programa: Javna uprava, Bankarstvo, Poslovna informatika, prvi ciklus studija u četverogodišnjem trajanju i studijskog programa Marketing, prvi ciklus studija u trogodišnjem trajanju.

Ministar prosvjete i kulture je na osnovu člana 11. stav 1 Uredbe o uslovima za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova i o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/07 i 23/09) donio Rješenje broj: 07.023/612-147-1/10 od dana 28.04.2010. godine o imenovanju Komisije za licenciranje studijskog programa u sastavu:

 • Prof. dr Dragan Đuranović, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, predsjednik Komisije
 • Prof. dr Nikola Vukmirović, Univerzitet u Banjoj Luci, član i
 • Prof. dr Željko Baroš, Univerzitet Apeiron Banja Luka, član

Komisija je na osnovu analize dostavljene dokumentacije Visoke škole poslovnog menadžmenta „Primus" Gradiška i uvida u prostorne, materijalno-tehničke i druge uslove na adresi ove visokoškolske ustanove dana 21.06.2010. godine sačinila Izvještaj koji je dostavljen ministru na uvid.

U navedenom Izvještaju, Komisija je konstatovala da su od strane Visoke škole poslovnog menadžmenta „Primus" Gradiška ispunjeni svi neophodni uslovi i standardi za početak izvođenja prvog ciklusa studijskih programa: Javna uprava, Bankarstvo, Poslovna informatika, u četvorogodišnjem trajanju i prvog ciklusa studijskog programa Marketing, u trogodišnjem trajanju.  Na osnovu naprijed navedenog i Izvještaja Komisije od dana 21.06.2010. godine, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. 

Pouka o pravnom sredstvu:

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku, a protiv istog se može pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Banjoj Luci u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja.

Pogledajte reportažu

Promocija

Oglasna tabla

 • Obavještenje za studente I godine SP Bankarstvo i Marketing +

  Obavještenje za studente I godine Read More
 • Raspored časova +

  Raspored časova Obavještavaju se studenti Read More
 • Otvaranje naloga za pristup dijelu sajta E-učenje +

  Otvaranje računarskog naloga Studenti koji Read More
 • 1

Kvalitet

 • Računarske i informacione nauke - Softversko inženjerstvo rješenje ministarstva +

  Rješenjem ministarstva prosvjete i kulture Read More
 • Rješenje ministarstva +

  Na osnovu člana 21. stav Read More
 • DOZVOLA ZA RAD +

  Na osnovu člana 21. stav Read More
 • ALUMNI KLUB - OSNIVANJE +

  Poštovani,   obavještavamo Vas da smo Read More
 • VŠ "PRIMUS" LICENCIRANA +

  Na osnovu Rješenja br. 07.2-7871/07 Read More
 • 1
 • 2

Kultura

 • Kultura

VŠ ,,Primus’’ Gradiška dugi niz godina ima uspješnu saradnju sa Kulturnim centrom Gradiška. Aktivno i svakodnevno usmjeravamo svoje studente na sveopšte obrazovanje i edukaciju u svim segmentima kulturnog i društvenog života.

Read More

ISO 9001:2008

Anketa

Ocijenite uređenost naših prostorija