PROMOCIJA DIPLOMANATA

14091

Promocija diplomanata (svečana dodjela diploma) će biti održana 02.12.2017. godine sa početkom u 11:00 h.

Diplomci su dužni doći 02.12.2017. godine najkasnije do 10:00 h zbog oblačenja toga i kapa.

Mole se studenti da svoj dolazak potvrde na e-mail primus.ssluzba@gmail.com ili na broj telefona 051/816-868 najkasnije do 25.11.2016. godine.

U slučaju nedolaska, diplomu može preuzeti neki drugi sa ovjerenom punomoći, ali samo na dan promocije.

Kape će diplomci, po želji, moći kupiti poslije dodjele diploma po cijeni od 25.00 KM.

Rezultati testiranja za prijem u radni odnos

Svi kandidati koji su pristupili pismenom testiranju za prijem u radni odnos za radno mijesto asistenta Visoke škole "Primus" Gradiška mogu da pogledaju rang listu testiranja ovdje.

hea modul

Visoka škola "PRIMUS" Gradiška

upisana je u državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BIH

>> Rješenje o upisu u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH<<

Rješenje ministarstva

1. Utvrđuje se da Visoka škola poslovnog menadžmenta „Primus" Gradiška, ispunjava uslove za početak izvođenja:-prvog ciklusa studijskih programa Javna uprava - 240 ECTS Bankarstvo - 240 ECTSPoslovna informatika - 240 ECTS, Marketing - 240 ECTS, u četvorogodišnjem trajanju.

2. Visoka škola poslovnog menadžmenta „Primus" Gradiška je za izvođenje nastave na navedenim studijskim programima obezbijedila 10 nastavnika, sa punim radnim vremenom, angažovanim no osnovu ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

3. Visoka škola poslovnog menadžmenta „Primus" Gradiška je obezbijedila 3 računarske učionice sa 60 računara.

4. Visoka škola poslovnog menadžmenta „Primus" Gradiška je obezbijedila poslovni prostor, na adresi: Dositejeva bb, Gradiška, ukupne korisne površine od 1918 m2.

5. Visoka škola poslovnog menadžmenta „Primus" Gradiška je obezbijedila biblioteku sa 3681 bibliotečkih jedinica te Sporazum o poslovnoj saradnji sa bibliotekom Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, broj: P-02-01-015/07 od dana 30.10.2007. godine.

6. Visoka škola poslovnog menadžmenta „Primus" Gradiška je obezbijedila bankarsku garanciju za izvršenje broj: 0750090453 izdatu od strane Nove banke A.D. Banja Luka, u iznosu od 700.000,00 KM (slovima: sedamstotinahiljada konvertibilnih maraka) na period važenja do 30.09.2010. godine.

7. Visoka škola poslovnog menadžmenta „Primus" Gradiška, može upisati 200 studenata na studijske programe utvrđene tačkom 1. ovog rješenja i u skladu sa prostornim, kadrovskim, organizacionim i materijalno-tehničkim uslovima, i informatičkom opremom navedenom u Izvještaju Komisije za licenciranje. 

8. Ovo rješenje podliježe reviziji u roku jedne kalendarske godine od dana stupanja na snagu istog.  

Obrazloženje  

Visoka škola poslovnog menadžmenta „Primus" Gradiška obratila se Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske zahtjevom broj: PR-02-01-152/10 za licenciranje studijskih programa: Javna uprava, Bankarstvo, Poslovna informatika, prvi ciklus studija u četverogodišnjem trajanju i studijskog programa Marketing, prvi ciklus studija u trogodišnjem trajanju.

Ministar prosvjete i kulture je na osnovu člana 11. stav 1 Uredbe o uslovima za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova i o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/07 i 23/09) donio Rješenje broj: 07.023/612-147-1/10 od dana 28.04.2010. godine o imenovanju Komisije za licenciranje studijskog programa u sastavu:

 • Prof. dr Dragan Đuranović, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, predsjednik Komisije
 • Prof. dr Nikola Vukmirović, Univerzitet u Banjoj Luci, član i
 • Prof. dr Željko Baroš, Univerzitet Apeiron Banja Luka, član

Komisija je na osnovu analize dostavljene dokumentacije Visoke škole poslovnog menadžmenta „Primus" Gradiška i uvida u prostorne, materijalno-tehničke i druge uslove na adresi ove visokoškolske ustanove dana 21.06.2010. godine sačinila Izvještaj koji je dostavljen ministru na uvid.

U navedenom Izvještaju, Komisija je konstatovala da su od strane Visoke škole poslovnog menadžmenta „Primus" Gradiška ispunjeni svi neophodni uslovi i standardi za početak izvođenja prvog ciklusa studijskih programa: Javna uprava, Bankarstvo, Poslovna informatika, u četvorogodišnjem trajanju i prvog ciklusa studijskog programa Marketing, u trogodišnjem trajanju.  Na osnovu naprijed navedenog i Izvještaja Komisije od dana 21.06.2010. godine, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. 

Pouka o pravnom sredstvu:

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku, a protiv istog se može pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Banjoj Luci u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja.

Pogledajte reportažu

Promocija

Oglasna tabla

 • Obavještenje slušanju predmeta zimskog semestra za akademsku 2017. godinu +

  Obavještenje o slušanju predmeta zimskog Read More
 • Raspored časova +

  Raspored časova Obavještavaju se studenti Read More
 • Otvaranje naloga za pristup dijelu sajta E-učenje +

  Otvaranje računarskog naloga Studenti koji Read More
 • 1

Kvalitet

 • Računarske i informacione nauke - Softversko inženjerstvo rješenje ministarstva +

  Rješenjem ministarstva prosvjete i kulture Read More
 • Rješenje ministarstva +

  Na osnovu člana 21. stav Read More
 • DOZVOLA ZA RAD +

  Na osnovu člana 21. stav Read More
 • ALUMNI KLUB - OSNIVANJE +

  Poštovani,   obavještavamo Vas da smo Read More
 • VŠ "PRIMUS" LICENCIRANA +

  Na osnovu Rješenja br. 07.2-7871/07 Read More
 • 1
 • 2

Kultura

 • Kultura

VŠ ,,Primus’’ Gradiška dugi niz godina ima uspješnu saradnju sa Kulturnim centrom Gradiška. Aktivno i svakodnevno usmjeravamo svoje studente na sveopšte obrazovanje i edukaciju u svim segmentima kulturnog i društvenog života.

Read More

ISO 9001:2008

Anketa

Ocijenite uređenost naših prostorija