hea modul

Visoka škola "PRIMUS" Gradiška

upisana je u državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BIH

>> Rješenje o upisu u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH<<

Govor prof. dr Huseina Muratovića na promociji knjige Osnovi berzanskog poslovanja

DSC 0018Zadovoljstvo mi je da predstavim univerzitetski udžbenik „Osnovi berzanskog poslovanja“, autora prof. dr Vojislava Škrbića i prof. dr Ranka Bakića.

Jedan od ključnih atributa svake institucije za visoko obrazovanje je  broj i kvaliteta udžbenika koje godišnje izdaju njeni profesori. Ovim i drugim izdanjima „Primus“ pokazuje da je ozbiljna visoko obrazovna institucija koja studentima nudi kvalitetne naučne sadržaje.

Udžbenik „Osnovi berzanskog poslovanja“ ima 476 stranica, devet poglavlja, koja su obrađena logičnim redosljedom. Nakon svakog poglavlja izvučen je siže, a postavljena su i kontrolna pitanja za studente, što udžbeniku, pored visoke vrijednosne kvalitete, daje i veću upotrebnu vrijednost, posebno za studente. S obzirom na obim, sadržaj i kvalitetu udžbenika, njegovim autorima sugerišem da naredno izdanje ima naziv: „Berze i berzansko poslovanje“, jer ovaj udžbenik daleko više i dublje tretira problematiku berzanskog poslovanja od njegovih osnova.

Kada se predstavlja neki udžbenik, pogotovo univerzitetski, čovjek mora poći od činjenica: da li su njegovi autori kao podlogu koristili relevantnu inostranu i domaću literaturu, da li su obrađeno potkrijepili određenim primjerima i koliko su bili uspješni u predstavljanju materije na jednostavan i lako razumljiv način. Pažljivo čitajući ovaj udžbenik, utvrdio sam da su sva tri navedena zahtjeva u potpunosti ispunjena.

Predmet obrade prvog poglavlja su pojam, nastanak, razvoj, principi rada i vrste berzi. Budući da svi prisutni ne znaju šta je berza, koji su joj osnovni elementi, ko su učesnici na berzi, koji su oblici trgovanja na berzi, koji su faktori uticali na razvoj berzi, zašto je poslovanje na berzi specifično, šta je nametnulo potrebu da se institucionalizuje poslovanje na berzi, kako je izvršena podjela berzi i sl., ukratko ću se osvrnuti na njih. Tako se berza definiše kao tačno određeno mjesto na kome se susreću ponuda i tražnja različitih roba (robne berze) ili finansijskih instrumenata (finansijske, stock berze). Berze korijen vuku iz 15. vijeka. Berza sadrži mjesto na kome se trguje, predmet i način trgovanja i učesnike, te osnovne elemente. Učesnici na berzi su samo ovlaštena lica, odnosno berzanski posrednici. Dvije osnovne vrste berzanskih posrednika su brokeri i dileri. Prvi na berzi trguju u tuđe ime i za tuđi račun (uz naplatu brokerske provizije), a drugi u svoje ime i za svoj račun (zarađujući na razlici u cijeni). Oblici trgovanja na berzi su promptni i terminski. Kod prvog oblika plaćanje i isporuka kupljenog berzanskog materijala vrši se odmah ili najkasnije za pet dana, a kod drugih to se čini nakon protoka određenog vremena. Na razvoj berzi uticali su pptrebe za kapitalom, odnosno za njegovom koncentracijom, s obzirom da je kapital bio disperziran kod više lica i likvidnost. Institucionalna organizacija berze neophodna je da bi se ostvario i održao berzanski način poslovanja. Kako se broj berzanskih učesnika povećavao, bilo je potrebno da se institucionalizuje kontrola učesnika i predmet njihovog poslovanja, gdje posebno mjesto zauzima Komisija za vrijednosne papire. Osnovna podjela berzi je ona sa aspekta predmeta trgovanja, gdje razlikujemo: a) robne (produktne) berze, na kojima se vrši kupoprodaja roba i usluga; b) novčane berze, na kojima se vrši kupoprodaja novca; c) devizne berze, na kojima se vrše kupoprodaje inostranih sredstava plaćanja i deviza; d) berze vrijednosnih papira, na kojima se vrši kupoprodaja ovih papira. Postoje i berze efekata, na kojima se vrši kupoprodaja dugoročnih vrijednosnih papira uz stroga i precizirana pravila ponašanja i poslovanja. Nakon pažljivog čitanja sadržaja ovoga poglavlja zaključujem da su ga autori obradili temeljito, na jednostavan i za studente i širu publiku lako razumljiv način, što udžbeniku daje dodatnu vrijednost.

U drugom poglavlju obrađeni su: definisanje, normativno regulisanje, osnivanje, imovina, organi i članovi berze. Institucionalnu osnovu berzanskog poslovanja, kao pretpostavku funkcionisanja, autori su obradili sa aspekta pravne osnove i pravne nadgradnje na vrlo koncizan način. Pravnu osnovu obradili su preko mjera, propisa, akata i slično, sistemskog karaktera, čija je osnovna karakteristika praćenje i normativno uobličavanje u okviru datog društveno-ekonomskog sistema. Pravna nadgradnja definiše stavove koji proizlaze iz promijenjene pravne osnove. Funkcionisanje berzi obrađeno je u skladu sa zakonima (o berzama, o vrijednosnim papirima, te odlukama). Zakonom o berzama, berzanskom poslovanju i berzanskim posrednicima, definisana su pitanja koja se odnose na berzanski materijal, berzanske posrednike, berzansku i vanberzansku trgovinu i sl. Nadalje, autori su detaljno obrazložili dužnosti osnivača, organe berze i ko može postati članom berze. Zaključujem da su autori ovo poglavlje obradili temeljito, kvalitetno i koncizno.

Predmet detaljne obrade trećeg poglavlja su listing, trgovanje, zloupotrebe, centralni registar VP, kliring i saldiranje, IT infrastruktura, korporativne radnje i kontrola i nadzor. Zadatak listinga kao jedne od ključnih funkcija berze je da obezbijedi što kvalitetniji berzanski materijal, u skladu s aktima berze, koje donosi Upravni odbor, a saglasnost daje Komisija za VP. Autori su detaljno obradili obaveze preduzeća koje vrijednosne papire (VP) iznose na berzu (Prospekt), kada oni moraju biti standardizovani, kada VP mogu biti listirani na listingu A i listingu B, kada berza može privremeno obustaviti trgovanje određenim (ili svim) VP-ma, kako se vrši prikupljanje naloga ponude i tražnje i njihovog uparivanja, te zaključivanja poslova. Nadalje, autori su detaljno obrazložili postupak javne ponude VP, odnosno primarnu i ekundarnu emisiju na berzi i na OTC-u. Zloupotrebe u berzanskom poslovanju obrađene su preko korištenja povlaštenih informacija i manipulacija na tržištu. Centralni registri, kao specijalizovane institucije, obrađeni su preko osnovnih (Core Services) i dodatnih usluga (Non-Core-Value Added Services). Nadalje, autori su detaljno obrazložili postupak VP, kliring i saldiranje novčanih transakcija, visinu margine, informacione sisteme koji omogućuju servis svojim klijentima neprekidno, što doprinosi razvoju određenih tržišta i njihovom povezivanju. Korporativne radnje obrađene su preko odnosa između izdavaoca i akcionara. Berzanskom kontrolom obezbjeđuje se sigurnost, stabilnost i zakonitost berzanskog poslovanja. I ovo poglavlje obrađeno je detaljno i potkrijepljeno konkretnim primjerima, što mu daje kvalitet.

U četvrtom poglavlju obrađeni su berzanski posrednici, brokeri i dileri, berzanski nalozi, berzanski materijal, kotiranje berzanskih kurseva i notiranje. Autori su precizno naveli koji subjekti mogu biti učesnici na berzi, navodeći da su to berzanski posrednici (mešetari), berzanski trgovci (dileri, brokeri, džoberi) i ostali učesnici na berzi efekata, ali da su najznačajnija brokersko-dilerska društva. Nakon navođenja poslova koje ova društva mogu obavljati, autori su detaljno obrazložili obaveze berzanskih posrednika, pojam i suštinu brokera, odnosno dilera, način kako se vrše kupoprodaje na berzi, vrstu i strukturu berzanskog materijala, šta se podrazumijeva pod vrijednosnim papirima (akcije, obveznice, blagajnički zapisi, komercijalni zapisi,državni zapisi,certifikati o depozitu i finansijski derivati). Nakon obrade tehnika notiranja (usmene, pismene i elektronske), autori su detaljno obrazložili utvrđivanje berzanskog kursa.

U okviru petog poglavlja obrađeni su: promptni i terminski poslovi, kursni rizici, multilateralna agencija i rizici, nadzor, Komisija za VP, berzanski sudovi i arbitraže, disciplina na berzi i publikacije. Berzanski poslovi obrađeni su preko promptnih i terminskih poslova. Rizik u berzanskom poslovanju obrađen je u kontekstu mogućnosti promjene kursa efekata koji su predmet trgovanja od  momenta zaključivanja terminskog ugovora do termina njegovog izvršenja, te mogućnosti promjene promptnog i terminskog kursa. Nadalje, autori su precizno obrazložili kako država preko regulatornih organa vrši funkciju nadzora  u domenu izdavanja dozvole za emisiju dugoročnih VP i funkcionisanja rada berze, kako se rješavaju sporovi pred berzanskom arbitražom, berzanskim sudom  ili pred posebno formiranom komisijom za rješavanje sporova. Isto tako, autori su objasnili kako regulatori održavaju disciplinu na berzi, odnosno kako ograničavaju ili zabranjuju prisustvo pojedincu ili službama, ako procijene da ne posjeduju potrebne kvalifikacije ili kada njihovo prisustvo ugrožava interese drugih učesnika na berzi.

U šestom poglavlju, kao najznačajnijem i najobimnijem, obrađena je emisija vrijednosnih papira preko berzanskog materijala, njihove emisije, akcija, obveznica, hipotekarnog tržišta i sekjuritizacije. Nakon obrazloženja pojma i najbitnijih elemenata svakog VP, pod kojim uslovima se može trgovati VP na berzi, obrađena je emisija na primarnom tržištu. Slijedi obrada odluke o emisiji, postupak odobravanja emisije dugoročnih VP, zahtjev za uvođenje VP u Registar izdatih VP (koji se podnosi Komisiji za VP), te detaljno obrazloženje svakog od vrijednosnih papira. Akcije su obrađene preko definisanja pojma, vrsta (obične, prioritetne, bez prava glasa, akcije zaposlenih radnika i vlastite akcije akcionarskog društva). Nakon detaljnog obrazloženja svake od navedenih akcija (dionica), autori su sistematično obradili emisiju akcija na primarnom  i na sekundarnom tržištu i osnovne koncepte valorizacije akcija, grupisanih u dvije skupine: bilansne i diskontne. Obveznice kao vrijednosni papiri obrađene su preko pojma, obaveza emitenta i prava kupca, elemenata, vrsta, nominalnog (kuponskog) prinosa i tekućeg prinosa, cijena obveznica, rizika (kreditnog, kamatnog, rizika reinvestiranja, rizika opoziva, rizika inflacije, rizika promjene deviznog kursa i rizika likvidnosti. Hipotekarno tržište, kao dio tržišta kapitala, obrađeno je preko hipotekarnih kredita na primarnom tržištu i njihova prodaja na sekundarnom tržištu. Sekjuritizacija kao tehnika pretvaranja nelikvidnih finansijskih instrumenata (zajmova, kredita, potražvanja) u lako utržive (likvidne) vrijednosne papire, obrađena je preko povezivanja suficitnog i deficitnog sektora na finansijskim tržištima. Kvaliteti obrade ovoga poglavlja doprinosi činjenica da su autori konkretno i egzaktno na primjerima utvrđivali  tržišnu vrijednost akcija, rezultat transakcija, diskont, odnosno cijenu obveznica, tekući prinos i dr.

U sedmom poglavlju obrađeni su finansijski derivati kao standardizovani ugovori koji su nastali kao pokriće za terminske transakcije i koji su zasnovani na kupoprodajnim ugovorima sa terminskom klauzulom. Ovi derivati (izvedeni vrijednosni papiri) obrađeni su s aspekta ročnosti (kratkoročni i dugoročni). Najjednostavniji VP obrađeni su preko skladišnica i brodskih konosmana. Finansijski derivati obrađeni su preko specifičnog terminskog ugovora-forvard ugovora, fjučers  ugovora, opcija, svop ugovora, varanta, finansijskog hedžinga i banaka kao institucija za kontrolu i minimiziranje rizika kamatne stope i rizika deviznog kursa. Forvard ugovor je terminski ugovor u kome su u trenutku sklapanja o prodaji ili kupovini, količina i cijena robe ili fin. instrumenta na budući termin unaprijed utvrđeni, a obaveze iz ugovora realizuju se na neki budući period. Fjučers je standardizovani terminski ugovor kojim se trguje na berzi pod precizno utvrđenim pravilima berze. Njime se utvrđuju količina, kvalitet, mjesto i uslovi isporuke berzanskog materijala. Kod ovoga ugovora stiče se samo pravo,  odnosno obaveza za kupovinu te aktive na tačno određeni dan. Fjučers ugovori dijele se na robne, valutne, kamatne i indeksne. Opcija je ugovor po kome kupac ima pravo, ali ne i obavezu da kupi ili proda određeni broj akcija, indeksa na akcije, obveznica, indeksa na obveznice, robe, valute ili fjučers ugovora po strajk cijeni (strikeprice) na dan isteka ugovornog roka ili prije toga. Autori su detaljno obradili kupovnu (call option) i prodajnu (put option) opciju, definišući prvu kao pravo kupca da kupi osnovni VP, a drugu kao pravo na prodaju osnovnog VP. Svop je ugovor o zamjeni uslova plaćanja između dva subjekta. Autori su ih obradili preko kamatnih svopova i valutnih svopova. Varanti su vrijednosni papiri koji njihovim imaocima daju pravo da pod unaprijed poznatim uslovima kupe redovne akcije akcionarskog društva. Mogu se emitovati u paketu s redovnim akcijama ili kao posebni VP. Finansijski hedžing predstavlja kombinaciju dvije ili više fin. transakcija, čiji rezultati mogu biti različiti ako dođe do promjene nekog od bitnih faktora na fin. tržištu, npr. kamatne stope ili deviznog kursa. Iako po svojoj prirodi složeno, autori su ovo poglavlje obradili na jednostavan i lako razumljiv način, što potvrđuje njihovu kvalitetu.

U osmom poglavlju obrađene su rejting agencije i revizorske organizacije. Prve su obrađene preko definisanja i predmeta rejtingovanja, odnosno preko institucija koje se mogu pojaviti kao emitenti VP: preduzeća, banaka, drugih fin. organizacija, osig. društava, države i njenih javno-pravnih kolektiviteta. U ovom poglavlju autori su detaljno obradili najbitnije faktore koji utiču na rejting emitenta, samostalnim prikupljanjem potrebnih podataka i podataka dostavljenih od emitenta i davanjem izvještaja o rejtingovanom subjektu. Revizija kao postupak prikupljanja i stručne procjene podudarnosti utvrđenog sa unaprijed ustanovljenim kriterijima, obrađena je preko revizije poslovanja, revizije poštovanja normativno regulisanog i revizije računovodstvenih iskaza. Autori su posebnu pažnju posvetili nacionalnim i međunarodnim revizorskim standardima, navodeći potrebu njihovog usklađivanja.

U devetom poglavlju obrađene su berze u praksi preko listinga i sistema trgovanja na najvažnijim svjetskim berzama, berzama u BiH, Beogradskoj berzi, Zagrebačkoj berzi, Ljubljanskoj berzi, najznačajnijih berzanskih indeksa i vanberzanskog tržišta. I ovo poglavlje obrađeno je vrlo detaljno i sa najvažnijih aspekata, tako da studenti i stručna javnost zaista mogu dobiti sve potrebne informacije o listingu i načinu trgovanja na ovim berzama.

Na kraju ovoga predstavljanja, zaključujem:

 • udžbenik je takvog sadržajnog i kvalitativnog karaktera da je koristan studentima, poslovnim ljudima, ministarstvima finansija i vladama,
 • udžbenik je pisan na jednostavan i lako razumljiv način,
 • udžbenik će obogatiti našu stručnu literaturu iz ove oblasti finansija,
 • udžbenik je grehota ne pročitati, bez obzira na zanimanje i stepen obrazovanosti,
 • sve čestitke autorima!

prof. dr Husein Muratović

Pogledajte reportažu

Promocija

Oglasna tabla

 • Obavještenje za studente I godine SP Bankarstvo i Marketing +

  Obavještenje za studente I godine Read More
 • Raspored časova +

  Raspored časova Obavještavaju se studenti Read More
 • Otvaranje naloga za pristup dijelu sajta E-učenje +

  Otvaranje računarskog naloga Studenti koji Read More
 • 1

Kvalitet

 • Računarske i informacione nauke - Softversko inženjerstvo rješenje ministarstva +

  Rješenjem ministarstva prosvjete i kulture Read More
 • Rješenje ministarstva +

  Na osnovu člana 21. stav Read More
 • DOZVOLA ZA RAD +

  Na osnovu člana 21. stav Read More
 • ALUMNI KLUB - OSNIVANJE +

  Poštovani,   obavještavamo Vas da smo Read More
 • VŠ "PRIMUS" LICENCIRANA +

  Na osnovu Rješenja br. 07.2-7871/07 Read More
 • 1
 • 2

Kultura

 • Kultura

VŠ ,,Primus’’ Gradiška dugi niz godina ima uspješnu saradnju sa Kulturnim centrom Gradiška. Aktivno i svakodnevno usmjeravamo svoje studente na sveopšte obrazovanje i edukaciju u svim segmentima kulturnog i društvenog života.

Read More

ISO 9001:2008

Anketa

Ocijenite uređenost naših prostorija