Konkurs za upis na akademsku 2017/18

Broj: PR-02-02-217.I-2.2/17
Datum: 25.05.2017.god.

Na osnovu člana 64. Zakona o visokom obrazovanju („Sl.gl.RS“ br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16) i čl. 28 Statuta, Senat VŠ „PRIMUS“ Gradiška raspisuje

K O N K U R S

za upis studenata  u akademsku 2017/18. godinu  na trogodišnji i četverogodišnji  studij (redovan/vanredan) za sticanje visoke stručne spreme vrednovane sa 180-240 ECTS bodova, za studijske programe i zvanje:

Studijski programi zvanje
Pravo – smjer Javna uprava  diplomirani pravnik- javna uprava
Računarske i informacione nauke – smjer Informacione tehnologije diplomirani informatičar - informacione tehnologije
Računarske i informacione nauke – smjer Softversko inženjerstvo diplomirani informatičar za softversko inženjerstvo
Bankarstvo diplomirani ekonomista – bankarstvo
Marketing diplomirani ekonomista – marketing
Javna uprava diplomirani ekonomista – javna uprava
Poslovna informatika diplomirani ekomomista - poslovna informatika
Inženjerstvo smjer Zaštita na radu diplomirani inženjer zaštite na radu

Uslovi za upis su:

 1. Završena četverogodišnja srednja škola
 2. Na više godine studija mogu se prepisati kandidati  u skladu sa  Zakonom i Statutom Visoke škole  

Predaja dokumenata za upis: 

 • I rok  01.06.2017. god. – 27.07.2017. god. Ispit provjere sklonosti i sposobnosti održaće se 28.07.2017. godine u 10,00 časova. Upis primljenih kandidata vršiće se od 29.07.2017. god. do 31.07.2017.god.
 • II rok   21.08.2017. god. – 27.09.2017. god. Ispit provjere sklonosti i sposobnosti održaće se 28.09.2017. godine u 10,00 časova. Upis primljenih kandidata vršiće se od 29.09.2017. god. do 30.09.2017.god.

Dokumenti potrebni za upis  su:

 1. Diploma o završenoj srednjoj školi (orginal ili ovjerena kopija )
 2. Svjedočanstva za sve razrede srednje škole (orginali  ili ovjerene kopije)
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili ovjerena kopija)
 4. Uvjerenje o državljanstvu (orginal ili ovjerena kopija)
 5. Rješenje o nostrifikaciji diplome srednje škole završene u inostranstvu
 6. Uplatnica na iznos od 40 KM  na ime troškova upisnog materijala i indexa, dvije fotografije, dokaz o uplati školarine

Za upis u više  godine studija, sa druge visokoškolske ustanove,  kandidati prilažu:

 1. Uvjerenje o položenim ispitima (orginal)
 2. Nastavni plan i program prethodne visokoškolske ustanove (orginal ili ovjerena kopija)
 3. Diplomu o završenoj višoj školi, prvom stepenu fakulteta ili fakulteta (orginal ili ovjerena kopija)

Upisani studenti ulaze u ugovorni odnos sa Visokom školom.

„Otvorena vrata Visoke škole“ za buduće studente biće svakog radnog dana u terminu od 09 do 15 časova.

Podaci o visini školarine za akademsku 2017/18. godinu, nalaze se na sajtu VŠ "Primus" Cijena studija za ak. 2017/18. godinu
Student može troškove studija uplatiti odjednom ili do 10 beskamatnih mjesečnih rata.

Informacije se mogu dobiti na telefone 051/816-868, 816-213, 816-268 i na sajtu

Predsjednik Senata