Studijski programi na PRIMUSU

 

Osnovni cilj našeg sajta je dostupnost sveobuhvatnih informacija, kako o našoj visokoškolskoj ustanovi (naziv i adresa institucije, zakonska regularnost ustanove, kontakt telefoni i email-ovi, kalendar školske godine, postupak za upis studenata itd.), tako i o načinu i uslovima studiranja i studijskim programima i drugim pitanjima bitnim kako za studente kako bi se odlučili da studiraju na našoj visokoškolskoj ustanovi, tako i za akademsko osoblje. Sajt sadrži i praktične informacije o opštim uslovima studiranja (uključujući informacije o troškovima života, uslovima smeštaja, zdravstvenom osiguranju itd.).

ECTS – evropski sistem prenosa i akumulacije bodova (European Credit Transfer and Accumulation  System) je okvir za bodovanje kojim se ocjenjuje, mjeri, opisuje i upoređuje uspjeh učenja, u smislu povećanja transparentnosti i uzajamne uporedivosti. Bodovi su kvantitativni način izražavanja rada potrebnog prosječnom studentu u postizanju cilja postavljenog ishodima učenja. U sistemu ECTS jedna akademska godina nosi 60, jedan semestar 30 bodova.

U Bolonjskoj deklaraciji iz 1999. godine ECTS je uveden sa prevashodnim ciljem da se pospješi mobilnost studenata, odnosno kao mjera ostvarivanja najveće moguće mobilnosti studenata. Pored kvantitativne procjene opterećenja studenata, ECTS sadrži i skalu ocenjivanja (ECTS Grading System) koja omogućuje komparaciju ocjena postignutih u različitim nacionalnim sistemima ocjenjivanja.

Studijski programi

Osnovnu strukturu Visoke škole „PRIMUS“ čine studijski programi, a svi sudionici u vaspitno-obrazovnom procesu nastoje učiniti školu kvalitetnom i uspješnom. Nastavni proces je usmjeren prema studentu, moderno koncipiran po uzoru na najbolje svjetske poslovne škole.

Nastava na Visokoj školi „PRIMUS“ je interaktivna, u klasičnom i internet mediju. Sadržaji predavanja, vježbi i zadataka se oslanjaju na postojeću praksu i integrišu iskustva iz nje. Nastava sadržajno i metodološki podstiče studente na razmišljanje i kreativnost, samostalnost u radu i razvijanje sposobnosti sticanja i primjene tih znanja i vještina u praksi.

Kompetencije koje student stiče obuhvataju znanja, vještine i sposobnosti koje student  poseduje na kraju ovog ciklusa obrazovanja. Tu se podrzumijevaju kako stručne-profesionalne tako i generičke kompetencije, kao što su komunikacijske sposobnosti, moralnost, etičnost, sposobnost analize, implementacije znanja, liderske vještine i dr.. Važno je napomenuti da su kompetencije opisane kao referentne tačke u kreiranju i vrednovanju studijskih programa, kao referentni okvir za akademsku zajednicu. One omogućavaju fleksibilnost i autonomiju u razvoju nastavnog plana i programa. U isto vrijeme one pružaju zajednički jezik za opisivanje obrazovnih ciljeva.

Vezu između mogućnosti zapošljavanja i akademskih ishoda učenja ostvaruje se  njegovanjem analitičkog razmišljanja i kompetentnog rezonovanja zasnovanog na sistematizovanim informacijama i projektovanom društvenom razvoju. Stoga je sasvim logično uključivanje poslodavaca javnog i privatnog sektora, u opštini Gradiška, regiji i državi, sindikata i profesionalnih udruženja u razvoj nastavnih planova i programa. Time će se obezbijediti da studenti steknu specifične kompetencije koje su značajne za određena zanimanja.

Programi koji vode ka diplomi osnovnih studija  na Visokoj školi „PRIMUS“ imaju različite orijentacije i izlazne profile kako bi zadovoljili raznovrsne individualne, akademske i tržišne potrebe.

Nastavnim planom predviđeni su slijedeći studijski programi:

 • Pravo - smjer: Javna uprava
 • Ekonomija - smjer: Bankarstvo
 • Ekonomija - smjer: Marketing
 • Računarske i informacione nauke - smjer: Informacione tehnologije
 • Računarske i informacione nauke - smjer: Softversko inženjerstvo
 • Inženjerstvo smjer: Zaštita na radu

 

Studijski programi se izvode u trajanju od tri i četiri godine, odnosno 6 i 8 semestara. Zajednička osnova na svim studijskim programima su predmeti I i II godine. Predmeti su obavezni.

Odabir usmjerenja se vrši prilikom prvog upisa na Visoku školu „PRIMUS“. Nastavni plan i program za studijske programe koji se izvode na Visokoj školi poslovnog menadžmenta „PRIMUS“ sadrže:

 • Naziv i ciljeve studijskog programa
 • Bodovnu vrijednost (ECTS bodovi) i potrebno nedeljno vrijeme za izvođenje studija (predavanja i vježbe)
 • Sadržaj nastavnog predmeta
 • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja
 • Način praćenja kontinuiranog sticanja znanja  i ocjenjivanja studenta
 • Obaveze studenata
 • Obaveznu literaturu, dodatnu literaturu i pomagala

 

Diploma osnovnih studija (Bachelor Degree) prva je akademska diploma koja se dodeljuje nakon završetka osnovnih studija-prvog ciklusa. Diploma osnovnih studija trebalo bi da bude relevantna na evropskom tržištu rada kao odgovarajući nivo kvalifikacije. Nivo kvalifikacije koji se mora postići sticanjem diplome osnovnih studija opisan je u Evropskom okviru kvalifikacija (European Qualification Framewok). Po ovom dokumentu, diploma osnovnih studija trebalo bi da se dodjeljuje studentima koji:

 • jesu pokazali znanje i razumijevanje u oblasti studija koje se nadograđuje na njihovo opšte srednjoškolsko obrazovanje;
 • mogu da primjene svoje znanje i razumijevanje tako da to ukazuje na profesionalni pristup poslu ili pozivu;
 • imaju sposobnost da prikupe i tumače relevatne podatke i da formiraju sud uzimajući u obzir relevantna društvena, naučna ili etička pitanja;
 • mogu da prenesu informacije, ideje, probleme i riješenja svom okruženju bilo da je ono stručnog karaktera ili ne;
 • jesu razvili sposobnosti za učenje koje će im biti potrebne da bi nastavili dalje usavršavanje sa visokim nivoom autonomije u radu.

 

Zapošljavanje

Pojam mogućnosti zapošljavanja podrazumijeva skup znanja, sposobnosti, vještina i sklonosti koje pojedinac posjeduje, a koje mu mogu pomoći da se lakše i bolje zaposli i da bude uspješan u odabranom poslu, što doprinosi kako samom pojedincu tako i društvu, privredi i zajednici u cjelini. Evropski ministri obrazovanja su na Konferenciji u Londonu 2007. godine dogovorili da je među prioritetima za 2009. godinu pitanje unapređenja zapošljavanja nakon svakog od tri ciklusa studija, a posebno u kontekstu učenja tokom čitavog života. Kako ovo pitanje predstavlja odgovornost svih učesnika u sferi visokog obrazovanja, sa sastanka ministara upućen je poziv ustanovama visokog obazovanja, poslodavcima i vladama da nastave da razvijaju partnerstvo u tekućem procesu inoviranja zvanja i studijskih programa, koji se zasnivaju na ishodima učenja.