KUĆNI RED

Na osnovu člana 29. Statuta direktor  VŠPM „Primus“ Gradiška, 21.07.2010. godine donio je ODLUKU o kućnom redu:

 Član 1.

Ovom Odlukom uređuje se kućni red u VŠPM „Primus“ Gradiška (u daljem tekstu: Visoka škola). 

Član 2.

Kućnim se redom:

 • utvrđuju pravila i obveze ponašanja u  unutrašnjem i vanjskom prostoru,
 • utvrđuju pravila međusobnih odnosa studenata, nastavnog osoblja i zaposlenih,
 • utvrđuje radno vrijeme,
 • utvrđuju pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika   ponašanja,
 • utvrđuje način postupanja prema imovini.

 Član 3.

 Ova Odluka odnosi se na sva lica za vrijeme njihova boravka u  prostoru Visoke škole. 

 Član 4.

 Ova Odluka obvezno se ističe na vidnom mjestu  Visoke  škole. 

 Član 5.

Studenti, nastavno osoblje i radnici škole, te druga lica mogu boraviti u prostoru Visoke škole tokom radnog vremena.

Član 6.

U prostoru Visoke škole zabranjeno je:

 • pušenje,
 • nošenje oružja,
 • uništavanje inventara Visoke škole,
 • bacanje smeća, i dr.,
 • unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava,
 • unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju,
 • igranje igara na sreću i sve vrste kartanja,
 • unošenje materijala neprimjerenog  sadržaja,
 • reklama i prodaja svih proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima  obrazovanja,
 • dovođenje životinja,
 • svako drugo ponašanje neprimjereno statusu lica i ugledu obrazovne ustanove.

Član 7.

Zaposleni su  dužni kulturno se odnositi prema studentima i drugim osobama koje borave u školi. 

Član 8.

Studenti mogu boraviti u Visokoj školi  u vrijeme određeno za nastavu i ostale oblike nastavnog  rada.

Član 9.

Zaposleni, nastavno osoblje i studenti su dužni:

 • čuvati ugled i dostojanstvo Visoke škole, nastavnika i saradnika, zaposlenih i studenata
 • kulturno se ponašati za vrijeme boravka u školi i izvan nje, odnosno poštovati pravila ponašanja u prostoru, u skladu sa etičkim načelima akademskog građanina,
 • dolaziti na nastavu i nastavne aktivnosti i  posao uredno i  primjereno obučen što isključuje izazovno odijevanje i dekoltirane majice, majice bez rukava, kratke suknje 5 cm iznad koljena, kratke pantalone, šorceve, tregerice, atletske majice, klompe, papuče, japanke, trenerke  i sl.,  adekvatno oblačenju za plaže i neobaveznom privatnom  stilu.

U smislu prethodne alineje primjereno obučen zaposleni podrazumijeva neprelaženje granice dobrog ukusa u oblačenju  po bontonu karakterističnom za obrazovnu ustanovu na kojoj se odvija nastava i nastavni proces te druge aktivnosti specifične za obrazovnu djelatnost i rad sa strankama. 

Neprimjereno obučenom studentu može biće onemogućeno prisustvovanje nastavi i drugim nastavnim aktivnostima.Neprimjereno obučen zaposleni udaljiće se sa radnog mjesta i ustanove uz posljedice predviđene propisima koji uređuju radne odnose.

Član 10.

Prije  početka nastave i drugih nastavnih oblika studenti su obvezni biti  pripremljeni  za rad i nesmetano odvijanje nastave i nastavnog procesa.

Član 11.

Na nastavi student ne smije koristiti  mobilni telefon,  i druge slične uređaje kojim se ometa izvođenje nastave i nastavnog procesa. Korišćenje  prijenosnog računara (laptop) na nastavi zavisi od oblika izvođenja nastave. 

Član 12.

Studenti, nastavnici i zaposleni su dužni uljudno se odnositi jedni prema drugima, s maksimalnim uvažavanjem ličnosti i pozicije koju obavljaju.       

 Član 13.

Radno vrijeme administrativnog i pomoćnog osoblja  je od 08:00 do 15:00 sati i raspoređeno je u šestodnevnoj radnoj sedmici. Nastavnici i saradnicu u okviru 40.-časovnog radnog vremena ostvaruju nastavu i nastavni proces prema utvrđenom rasporedu, odnosno planu rada.

Član 14.

Zaposleni su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena, s tim da svoje radno mjesto ostave uredno i čisto za početak rada slijedećeg radnog dana. Zaposleni za vrijeme radnog vremena   obavezni su nositi identifikacione kartice. Način evidencije prisustva na radu određuje direktor.

Član 15.

Raspored radnog vremena direktora i drugih lica u vezi s prijemom stranaka obvezno se ističe na adekvatnom mjestu u  Visokoj školi.  

Član 16.

Materijali se mogu unositi i iznositi za vrijeme radnog vremena, a izvan radnog vremena samo uz odobrenje direktora. 

Član 17.

Zaposleni  u saradnji s upravom dužni su se brinuti  da se prema licima koji traže određene informacije vezane za upis, nastavu i nastavni proces i sl., postupa s pažnjom i pruže potpune tražene informacije bilo neposredno,  telefonskim ili nekim drugim uobičajenim vidovima komuniciranja. Informacije moraju biti kratke, jasne i sadržajne i nedvosmislene. 

Član 18.

Svakome je zabranjeno izražavanje diskriminacije na osnovi rasne ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, imovnog stanja, članstva u građanskim udruženjima, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili porodičnog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili polne orijentacije.

Član 19.

Zabranjen je svaki oblik nasilja, izražavanja neprijateljstva, nesnošljivosti i drugo neprimjereno ponašanje. Svatko je dužan upozoriti lice koje protivpravnim činjenjem krši zabranu iz stava 1. ovoga člana. Od lica koje i nakon upozorenja iz stava 2. ovoga člana nastavi s kršenjem zabrane iz stava 1. ovoga člana, treba zatražiti da se udalji iz prostora protivpravnog činjenja. Ako se lice ne udalji iz prostora protivpravnog činjenja, svatko se treba za pomoć obratiti najbližoj policiji. 

Član 20.

Zaposleni, studenti  i druga lica koje borave u prostoru visoke škole, dužni su se brinuti o imovini škole prema načelu dobrog domaćina. 

Član 21.

Zaposleni, studenti i nastavnici moraju se racionalno koristiti sredstvima škole koja su im stavljena na raspolaganje. Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, plina ili vodovoda, grijanja ili drugi kvar obvezni su prijaviti direktoru ili drugom po funkciji odgovornom licu. 

Član 22.

Nakon isteka radnog vremena zaposleni su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije. 

Član 23.

Studenti su dužni čuvati  obrazovna i nastavna sredstva, a knjige posuđene u biblioteci pravovremeno neoštećene vratiti. 

Član 24.

Zaposleni, studenti i druge osobe odgovorne su za štetu koju učine na imovini Visoke škole prema Zakonu o obligacionim odnosima.

Član 25. 

Postupanje  suprotno  odredbama  ove Odluke, predstavlja težu povredu, za koje se može pokrenuti disciplinski postupak.Najbliži oblik disciplinske mjere je opomena, a najoštriji prestanak ostvarenog statusa.Osobu koja za vrijeme boravka u prostoru Visoke škole krši red,  udaljuje  se iz prostora škole. 

Član 26.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.